Zásady ochrany osobních údajů v rámci e-kurzu REVMA V KLIDU

Spolek Revma Liga Česká republika, z.s. působí jako pacientská organizace s cílem zlepšovat životní podmínky osob s revmatickým onemocněním, včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby a zvyšování povědomí o revmatických nemocech (dále jen „Spolek“ nebo „Správce“). 

Spolek se v rámci své činnosti rozhodl pořádat motivačně koučovací cvičební e-kurz s názvem REVMA V KLIDU, jehož cílem je zlepšit kvalitu života revmatikům. Kurz obsahuje motivační videa s psychoterapeutem, výzvy (koučovací úkoly), videa s příklady cvičení zajištěná fyzioterapeuty z Rehabilitačního ústavu Kladruby, doplňkové texty, odborné studie, ale také dotazníky hodnotící kvalitu života HAQ a EuroQol. Dotazníky budou sloužit Spolku pro hodnocení kurzu a pro získání obecných (statistických) dat k uveřejnění, jak je kurz úspěšný ve zlepšování kvality života revmatiků. 

Velmi nás těší, pokud jste se rozhodli e-kurz absolvovat. V souvislosti s Vaší účastí budeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Prostřednictvím níže uvedeného textu bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

Předně bychom Vás chtěli ujistit, že jsme si vědomi důvěry, kterou do nás vkládáte, když nám svěřujete své osobní údaje. Ochranu Vašich údajů bereme vážně a zpracováváme je v souladu s účinnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je „nařízení GDPR“).

 

Čl. I

Základní pojmy

GDPR zavádí množství pojmů, jejichž význam nemusí být hned zřejmý. Úvodem bychom proto rádi osvětlili alespoň některé, aby byl další text, kde jsou pojmy používány, lépe srozumitelný. 

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

Subjektem údajů se rozumí identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V případě poskytování zdravotních služeb je subjektem údajů pacient. V případě e-kurzu REVMA V KLIDU jste subjektem údajů Vy. 

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem Vašich údajů týkajících se e-kurzu REVMA V KLIDU je náš Spolek. 

Zpracování osobních údajů představuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatelem může být například poskytovatel IT služeb, který spravuje naše systémy a může tak mít přístup k některým Vašim údajům. 

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Může se stát, že nám orgán veřejné moci nařídí předat některé údaje o našich členech. Příslušný orgán bude v takovém případě příjemcem Vašich údajů. 

 

Čl. II

Údaje o správci Vašich osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je spolek

 

Revma Liga Česká republika, z.s.

Revmatologický ústav

Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2

IČ: 41193644

Vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 2430

Bankovní spojení: 6095389/0800

 

Předsedkyní spolku je:

 

Edita Müllerová

+420 604 925 076

edita.mullerova@revmaliga.czČl. III

Kategorie subjektů osobních údajů

 

V těchto zásadách informujeme o zpracování osobních údajů účastníků e-kurzu REVMA V KLIDU.

 

Čl. IV

Rozsah, účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů

 

E-kurz REVMA V KLIDU je otevřen široké veřejnosti. Primárně je však určen osobám, které trpí nějakým typem revmatického onemocnění, neboť právě jim může významně zvýšit kvalitu života. Abychom informace v rámci kurzu mohli cílit přímo na Váš případ, potřebujeme znát typ Vašeho onemocnění. Za tímto účelem Vás při registraci do kurzu žádáme o udělení souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu. 

 

Vaše účast v kurzu i souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu jsou dobrovolné. Bez udělení souhlasu však není možné poskytnout služby, ke kterým se při Vaší registraci do kurzu zavazujeme. 

 

E-kurz je založen na technikách, které mají zlepšit kvalitu života jeho účastníků. Součástí e-kurzu je proto i vyplnění dotazníkového šetření „Kvalita života“. Výstupy z šetření slouží primárně pro naši potřebu. Pokud bychom jakékoli výstupy zveřejňovali, učiníme tak pouze v agregované formě (statistické údaje), z nichž nebude možné Vaši osobu zpětně identifikovat. 

 

E-kurzu se samozřejmě můžete zúčastnit i pokud nejste členem Spolku. Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu a čas od času Vám nabídli účast na dalších aktivitách organizovaných Spolkem či Vás požádali o podporu v podobě účasti ve veřejných sbírkách. Při registraci do kurzu Vás proto žádáme o udělení souhlasu se zasíláním těchto nabídek a sdělení. Udělení souhlasu je dobrovolné a nemá vliv na Vaši účast v e-kurzu.Účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní základ zpracování

 

Registrace a účast na e-kurzu

Rozsah: jméno, příjmení, e-mail, rok narození, lokalita, telefonní číslo, typ onemocnění a číslo bankovního účtu, pokud Vám vzniká povinnost hradit kurzovné

Vaše údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) o účasti v e-kurzu uzavřené mezi Vámi a Spolkem

Údaj o Vašem zdravotním stavu zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu.Dotazníkové šetření Kvalita života

Rozsah: jméno, příjmení, subjektivní hodnocení kvality života, může obsahovat i údaje o zdravotním stavu

Vaše údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) o účasti v e-kurzu uzavřené mezi Vámi a Spolkem.

 

Údaj o Vašem zdravotním stavu zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu.

 

Zasílání nabídek aktivit Spolku či žádostí o účast ve veřejných sbírkách, nejste-li členem Spolku

Rozsah: jméno, příjmení a e-mail

Údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Čl. V

Soubory cookies

Termín „cookies“ v těchto zásadách se vztahuje na soubory cookie a podobné technologie, které využíváme na webových stránkách [www.revmavklidu.cz], na kterých E-kurz běží. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou odesílány a ukládány na Vašem zařízení. Tyto soubory umožňují Vašemu prohlížeči sledovat určité informace, které mohou být později načteny a použity internetovými servery. Na našich stránkách využíváme pouze analytické cookies a nezbytné cookies (technické cookies), které jsou potřebné pro fungování webových stránek. 

Analytické cookies nám umožňují sledovat informace o návštěvnosti webových stránek a využívání různých funkcí či modulů E-kurzu. Za tímto účelem sledují Vaši IP adresu a Váš pohyb na webových stránkách. To nám slouží k sestavení interní analýzy o používání webových stránek a E-kurzu pro účely jejich optimalizace a vylepšení.

Konkrétně využíváme tyto soubory cookies:

 • LifterLMS: sleduje počet registrovaných uživatelů e-kurzu, modul E-kurzu, v němž se jednotliví účastníci aktuálně nacházejí, sledování aktivity na webových stránkách po absolvování kurzu;

 • Google Analytics: sleduje počty účastníků E-kurzu, kteří kurz zahájili, ale nedokončili, modul E-kurzu, v němž se jednotliví účastníci aktuálně nacházejí, sledování aktivity na webových stránkách po absolvování kurzu;

 • Vimeo Insights: sleduje, kolik času strávíte sledováním jednotlivých videí, počet shlédnutí a další interakce s videi (sdílení apod.).

 

Zpracování probíhá vždy pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas můžete udělit v naší cookies liště. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.Doba zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu:

 

Účel a doba zpracování

 

Registrace a účast na e-kurzu 

Vaše údaje zpracováváme po dobu Vaší účasti v e-kurzu a dále po dobu 10 let od ukončení Vašeho členství z důvodu našeho oprávněného zájmu na obraně v případném soudním sporu.

Dotazníkové šetření Kvalita života

Výsledky dotazníkového šetření budeme zpracovávat po dobu 1 roku od Vaší registrace do e-kurzu (po tuto dobu budou výsledky přístupné na Vašem kurzovém účtu. Po skončení této doby budeme výsledky zpracovávat již pouze v anonymizované podobě (tj. Vaši osobu již nebude možné zpětně identifikovat).

Zasílání nabídek aktivit Spolku či žádostí o účast ve veřejných sbírkách, nejste-li členem Spolku

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let od udělení souhlasu.  

Využívání analytických souborů cookies 

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 2 let nebo do odvolání souhlasu.

Využívání technických cookies

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu přítomnosti na našich stránkách.Čl. VI

Příjemci Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro naše vnitřní účely, jak jsou uvedeny výše v čl. IV. 

Využíváme-li k zajištění některých služeb dodavatelů, uzavíráme s nimi písemnou smlouvu, v které je zavazujeme k dodržení přísných bezpečnostních opatření a k povinnosti mlčenlivosti. Dodavatelé tak Vaše údaje zpracovávají na základě našich pokynů a nad Vašimi údaji si tak zachováváme plnou kontrolu. V tuto chvíli využíváme dodavatelů IT služeb, komunikačních nástrojů (e-mail, SMS) a řešení pro webové stránky (vč. zpracování analýz jejich používání) a správu dat.

Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Může se však stát, že nám vznikne povinnost předat Vaše údaje orgánům veřejné moci (např. na základě soudního příkazu). V takovém případě předáváme pouze údaje nezbytně nutné ke splnění naší zákonné povinnosti. 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří naši dodavatelé služeb však zpracovávají osobní údaje mimo EU. V těchto případech zajišťujeme odpovídající úroveň jejich ochrany tak, abychom vyhověli veškerým požadavkům právních předpisů (předání dat se opírá buď o rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (v případě USA o tzv. Data Privacy Framework) anebo o tzv. standardní smluvní doložky EU, které byly vydány Evropskou komisí).

 

Čl. VII

Způsoby zpracování Vašich osobních údajů

 

Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, ani k profilování.

 

Čl. VIII

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci e-kurzu REVMA V KLIDU máte následující práva:

 

Právo na přístup ke svým osobním údajům: Máte právo od Spolku získat potvrzení o tom, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Máte též právo na kopii těchto údajů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo, aby byly Vaše nepřesné osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné.

Právo na výmaz osobních údajů: Máte právo na výmaz svých osobních údajů, ledaže se uplatní výjimky opravňující Spolek osobní údaje i nadále zpracovávat. Vaše osobní údaje budou vymazány zejména pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním (je-li důvodem zpracování osobních údajů právě souhlas), a nebude-li existovat žádný další právní důvod ke zpracování osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, a to zejména v případech, kdy popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci. Současně máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je právním důvodem jejich zpracování oprávněný zájem Spolku. Právo podat námitku máte vždy v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na odvolání souhlasu: Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně na adrese info@revmaliga.cz. V tomto případě ukončíme veškeré činnosti zpracování, které jsou založeny výhradně na Vašem souhlasu.

Uvedená práva můžete realizovat prostřednictvím zaslání e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce uvedenou v záhlaví těchto zásad.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

V Praze dne 14. 8. 2023 (aktualizováno 18. 8. 2023)

 
Přejít nahoru

Součástí 4. a 12. týdnu je dotazník, který slouží pro naše vyhodnocení, jak kurz pomáhá revmatickým pacientům.

Součástí 3. a 11. týdne je dotazník, který vám v závěru vyhodnotí vývoj vaší kvality života.

Účet

Jste přihlášeni

Co je důležité vědět než začnete cvičit?

 1. Cvičte pouze pokud se cítíte dobře a nemáte teplotu nebo nějakou akutní infekci.
 2. Všechny cviky opakujte podle doporučení fyzioterapeutů nebo podle svých možností.
 3. Pokud cítíte při některém cviku výraznou bolest nebo napětí, cvik si upravte podle svých možností nebo ho vynechte.
 4. Během cvičení dýchejte pravidelně, nezadržujte dech a cvičte podle svého rytmu dechu.
 5. Cvičte ve svém tempu. Respektujte své možnosti a kloubní rozsahy.
 6. Vytvořte si kolem sebe dostatečný a bezpečný prostor pro cvičení.
 7. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě.
 8. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (zárubně dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).
 9. Necvičte večer těsně před spaním.
 10. Pokud si u vytrvalostních cviků nejste jistí správností provedení (lekce 6, lekce 12), tak daný cvik vynechte.