Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  1. Provozovatelem webu Revma v klidu umístěného na internetové adrese www.revmavklidu.cz (dále jen „webové stránky“) je spolek Revma Liga Česká republika, z.s., IČO: 41193644, se sídlem Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 2430 (dále jen „Revma Liga“ nebo též „prodávající“).
  2. Kontaktní údaje Revma Liga:
   Bankovní spojení: 6095389/0800
   Předsedkyně spolku: Edita Müllerová
   Telefon: +420 604 925 076
   Email: edita.mullerova@revmaliga.cz
  3. Revma Liga prostřednictvím webové stránky nabízí mimo jiné i placený digitální obsah, přičemž v takovém případě uzavírá s osobami kupujícími tento digitální obsah kupní smlouvu a je v postavení prodávajícího
  4. Digitální obsah dostupný prostřednictvím webových stránek je kurz Revma v klidu o obsahu popsaném na webových stránkách (dále jen „digitální obsah“ nebo „kurz“).
  5. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky.
  6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  7. Obsah webové stránky je dostupný rovněž členům spolku Revma Liga. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s občanským zákoníkem též vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé registrací člena spolku Revma Liga na webových stránkách a vytvořením uživatelského účtu za účelem bezplatného zpřístupnění digitálního obsahu. Na členy spolku Revma Liga se neuplatní čl. 5, 6 a 7 těchto obchodních podmínek.
  8. Článek 8 těchto obchodních podmínek upravuje též vzájemná práva a povinnosti mezi spolkem Revma Liga a návštěvníkem webových stránek.  
  9. Znění obchodních podmínek může spolek Revma Liga měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Členové Revma Liga
  1. Členem spolku Revma Liga je osoba, která splnila podmínky členství dle stanov spolku Revma Liga.
  2. Obsah na webových stránkách je pro členy spolku Revma Liga na základě registrace a vytvoření uživatelského účtu přístupný zdarma.
  3. Návštěvník webových stránek může být osloven, zda se chce stát členem spolku Revma Liga. Zažádá-li návštěvník webových stránek o členství ve spolku Revma Liga (dále jen „žadatel o členství ve spolku Revma Liga“) a současně se zaregistruje na webových stránkách a vytvoří si uživatelský účet, bude mu digitální obsah zpřístupněn zdarma po dobu čtrnácti (14) kalendářních dnů. Pokud se žadatel o členství ve spolku Revma Liga ve lhůtě dle předchozí věty nestane členem spolku Revma Liga může mu být bezplatný přístup k digitálnímu obsahu odepřen. Na žadatele o členství ve spolku Revma Liga se tyto obchodní podmínky uplatní v rozsahu, v jakém se uplatňují na člena spolku Revma Liga (viz čl. 1.7 obchodních podmínek).
 3. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího, žadatele o členství ve spolku Revma Liga anebo člena spolku Revma Liga (dále společně též „účastník kurzu“) provedené na webové stránce bude účastníkovi kurzu vytvořen jeho uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“). Žadateli o členství ve spolku Revma Liga a členovi spolku Revma Liga bude prostřednictvím uživatelského účtu zpřístupněn digitální obsah po dokončení registrace. Kupujícímu bude uživatelský účet zpřístupněn po dokončení registrace. Digitální obsah mu bude zpřístupněn po připsání platby na účet spolku Revma Liga dle čl. 5.7 těchto obchodních podmínek.
  2. Při registraci na webové stránce a při nákupu digitálního obsahu je účastník kurzu povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník kurzu při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené účastníkem kurzu v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou spolkem Revma Liga považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník kurzu je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Účastník kurzu není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Uživatelský účet bude účastníkovi kurzu zpřístupněn po dobu 12 měsíců od okamžiku zpřístupnění digitálního obsahu (dále jen „standardní doba trvání kurzu“). Před uplynutím standardní doby trvání kurzu bude účastník kurzu dotázán, zda si svůj uživatelský účet přeje zachovat po dobu dalších 12 měsíců (dále jen „prodloužená doba trvání kurzu“). Projeví-li účastník kurzu zájem o zachování uživatelského účtu i v prodloužené době trvání kurzu, bude uživatelský účet účastníkovi kurzu zpřístupněn i po tuto dobu. Uplynutím standardní doby trvání kurzu anebo prodloužené doby trvání kurzu bude uživatelský účet účastníka kurzu zrušen.
  6. Spolek Revma Liga může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník kurzu svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy účastník kurzu poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.
  7. Účastník kurzu bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. Podmínky a průběh kurzu
  1. Kurz je rozdělen na 12 modulů. Moduly jsou účastníkovi kurzu zpřístupněny postupně v závazném pořadí. První modul je účastníkovi kurzu zpřístupněn po zpřístupnění uživatelského účtu, resp. v případě kupujícího připsáním platby na účet spolku Revma Liga dle čl. 5.7 těchto obchodních podmínek. Každý další modul je účastníkovi zpřístupněn po uplynutí jednoho kalendářního týdne od zpřístupnění předchozího modulu (7+1 kalendářních dnů). Podmínkou zpřístupnění dalších modulů není splnění doporučení v rámci aktuálního modulu ze strany účastníka kurzu. Každý zpřístupněný modul bude účastníkovi kurzu zpřístupněn až do zrušení jeho uživatelského účtu.
  2. Digitální obsah nepředstavuje medicínská doporučení ani rady v oblasti zdraví. Jedná se o doporučení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života (well-being) lidí s revmatickým onemocněním. Účastník kurzu se těmito doporučeními řídí vždy dobrovolně. Přístup k některým částem digitálního obsahu (např. videa zobrazující cvičební techniky) může být podmíněn seznámením se s doporučeními ze strany účastníka kurzu.
  3. Účastník kurzu je povinen v průběhu kurzu vyplnit čtyři dotazníky kvality života, a to po zpřístupnění (v průběhu) prvního, šestého, jedenáctého a dvanáctého modulu. Nebude-li dotazník ze strany účastníka kurzu vyplněn, nebude účastníkovi zpřístupněn navazující modul (tj. druhý, sedmý, resp. dvanáctý modul).
  4. navazující modul (tj. druhý, sedmý, resp. dvanáctý modul). 
  5. Účastník kurzu souhlasí s tím, že po uplynutí šesti měsíců od zpřístupnění digitálního obsahu bude ze strany spolku Revma Liga požádán o dobrovolné vyplnění zpětného hodnocení kurzu. 
 5. Obsah kupní smlouvy a platba
  1. Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru a spolek Revma Liga není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové stránky obsahují informace o digitálním obsahu, a to včetně uvedení cen digitálního obsahu. Ceny digitálního obsahu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny digitálního obsahu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.  Ceny digitálního obsahu nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.  Tímto ustanovením není omezena možnost spolku Revma Liga uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. V rámci zřízení uživatelského účtu je kupujícímu zobrazen náhled a popis digitálního obsahu a informace o ceně a platební údaje, včetně způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky spolku Revma Liga je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující spolku Revma Liga kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě.“ Údaje uvedené v objednávce jsou spolkem Revma Liga považovány za správné. Spolek Revma Liga neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  6. Spolek Revma Liga nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
  7. Digitální obsah je kupujícímu zpřístupněn po připsání platby na účet spolku Revma Liga.
  8. Okamžik uzavření kupní smlouvy nastává připsáním platby na účet spolku Revma Liga.
  9. Platbu kurzu je možné uhradit pouze bankovním převodem na účet 6095389/0800 s platným variabilním kódem.
 6. Digitální obsah
  1. Digitální obsah na nehmotném nosiči spolek Revma Liga dodává prostřednictvím webové stránky a vybrané části digitálního obsahu spolek Revma Liga odesílá účastníkovi kurzu prostřednictvím elektronické pošty na email zadaný účastníkem.
  2. Spolek Revma Liga odpovídá za to, že digitální obsah:
   1. odpovídá sjednanému popisu a rozsahu, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším sjednaným vlastnostem, je vhodný pro účel, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a je dodáván se sjednaným nebo důvodně očekávaným příslušenstvím a návodem k použití, včetně návodu k instalaci, a (pouze pokud je sjednána) uživatelskou podporou;
   2. je vhodný k účelu, ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích stran, právní předpisy, technické normy nebo oborové kodexy, pokud technické normy neexistují,
   3. odpovídá svým rozsahem, kvalitou a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem digitálního obsahu stejného druhu, které může kupující rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení spolku Revma Liga nebo jiné osoby ve stejném smluvním řetězci, zejména reklamu nebo označení,
   4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, který spolek Revma Liga zpřístupnil před uzavřením kupní smlouvy.
  3. Spolek Revma Liga odpovídá také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu k digitálnímu prostředí kupujícího, pokud toto propojení provedl kupující a vada je způsobena nedostatkem v prodávajícím poskytnutém návodu.
  4. Kupující může reklamovat vadu, která se objeví nebo vyskytne na digitálním obsahu během doby trvání závazku. V případě jednorázového plnění může kupující reklamovat vadu, která se na digitálním obsahu objeví v průběhu dvou let od jeho zpřístupnění.
  5. V případě, že digitální obsah vykazuje vady, má kupující právo požadovat:
   1. odstranění vady, pokud to není nemožné nebo neúměrně nákladné; to se posuzuje zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Spolek Revma Liga odstraní vadu v přiměřené lhůtě po zjištění vady tak, aby kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro který jej kupující požadoval;
   2. přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud spolek Revma Liga neodstranil vadu v souladu s předchozím odstavcem nebo pokud je z vyjádření spolku Revma Liga nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě nebo bez podstatných obtíží pro kupujícího, nebo pokud je vada zjevná i po odstranění, nebo pokud je vada podstatným porušením kupní smlouvy.
  6. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl kupujícímu poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, bere se v úvahu doba, po kterou byl poskytován vadně; kupující má nárok na slevu i v případě, že od smlouvy odstoupí.
  7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu pouze nepodstatná; má se za to, že vada není nepodstatná.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Spolek Revma Liga není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje spolek Revma Liga prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu spolku Revma Liga. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle spolek Revma Liga na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou spolkem Revma Liga stanovena.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi spolkem Revma Liga a kupujícím z kupní smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Spolek Revma Liga je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Práva duševního vlastnictví
  1. Účastník kurzu nebo jiný návštěvník webových stránek bere na vědomí, že webové stránky a digitální obsah jsou chráněny z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“).
  2. Účastník kurzu, ani jiný návštěvník webových stránek, nesmí používat digitální obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Účastník kurzu bere na vědomí, že využitím přístupu k digitálnímu obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Revma Ligy ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti digitálního obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.
  3. Účastník kurzu ani jiný návštěvník webových stránek není oprávněn digitální obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Účastník kurzu ani jiný návštěvník webových stránek není oprávněn digitální obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Účastník kurzu ani jiný návštěvník webových stránek není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.
  4. Pokud účastník kurzu nebo jiný návštěvník webových stránek poruší tento článek obchodních podmínek, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných online zde: [https://www.revmavklidu.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/].
  2. Vztah založený kupní smlouvou nebo vytvořením uživatelského účtu člena spolku Revma liga se řídí českým právním řádem.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována spolkem Revma Liga v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 25.9.2023

Přejít nahoru

Součástí 4. a 12. týdnu je dotazník, který slouží pro naše vyhodnocení, jak kurz pomáhá revmatickým pacientům.

Součástí 3. a 11. týdne je dotazník, který vám v závěru vyhodnotí vývoj vaší kvality života.

Účet

Jste přihlášeni

Co je důležité vědět než začnete cvičit?

 1. Cvičte pouze pokud se cítíte dobře a nemáte teplotu nebo nějakou akutní infekci.
 2. Všechny cviky opakujte podle doporučení fyzioterapeutů nebo podle svých možností.
 3. Pokud cítíte při některém cviku výraznou bolest nebo napětí, cvik si upravte podle svých možností nebo ho vynechte.
 4. Během cvičení dýchejte pravidelně, nezadržujte dech a cvičte podle svého rytmu dechu.
 5. Cvičte ve svém tempu. Respektujte své možnosti a kloubní rozsahy.
 6. Vytvořte si kolem sebe dostatečný a bezpečný prostor pro cvičení.
 7. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě.
 8. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (zárubně dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).
 9. Necvičte večer těsně před spaním.
 10. Pokud si u vytrvalostních cviků nejste jistí správností provedení (lekce 6, lekce 12), tak daný cvik vynechte.